Årsakene til at mange unge mennesker sliter med psykiske problemer

Written by: Zally L.

Published on: February 6, 2023

Psykiske lidelser hos unge mennesker er et voksende problem i dagens samfunn. Det er estimert at 1 av 5 unge i alderen 13 til 18 år vil oppleve en form for psykisk lidelse i løpet av sin barndom eller ungdom.

Det kan påvirke deres evne til å håndtere hverdagslige oppgaver og å utvikle sosiale og emosjonelle relasjoner. Lidelser som depresjon og angst er de mest vanlige, og kan føre til sosial tilbaketrekning, nedsatt selvtillit og søvnproblemer.

Det er en kompleks problemstilling, men mange faktorer kan bidra til at unge sliter med psykiske problemer.

De vanligste problemene hos unge mennesker

Stress og press

Unge mennesker står overfor mye stress og press i form av skole, relasjoner, karrierevalg og sosiale forventninger. Når de går på skole kan de ha høye forventninger til akademiske prestasjoner, eksamener, oppgaver og konkurranse med jevnaldrende.

Karrierevalg kan føre til usikkerhet om fremtiden. Forventninger om vennskap, dating og sosial aksept kan føre til stress og bekymring når det gjelder sosiale relasjoner. Kontinuerlig sammenligning med andre på sosiale medier kan føre til følelser av lav selvfølelse og usikkerhet.

Økonomiske bekymringer, som å betale for utdannelse eller å starte en karriere, kan føre til stress. Problemer innen familien, inkludert konflikter, separasjon eller skilsmisse, kan påvirke en persons mentale helse negativt.

Sosiale medier og cybermobbing

Sosiale medier og cybermobbing kan ha en stor innvirkning på psykisk helse hos unge mennesker. Sosiale medier kan føre til en økt følelse av sammenligningsdepresjon, der unge føler at de aldri kan leve opp til de ideelle standardene som presenteres på sosiale medier.

Cybermobbing, der unge blir utsatt for hat og negativ oppmerksomhet online, kan også ha alvorlige konsekvenser for deres mentale helse, inkludert økt stress, angst og depresjon.

I tillegg kan sosiale medier og teknologi føre til at unge blir mindre sosialt aktive og mer isolerte, noe som kan forverre deres mentale helse. Cybermobbing kan også føre til en følelse av manglende kontroll over ens eget liv og en følelse av å være sårbar for ytterligere mobbing.

Det er viktig å undervise unge om de potensielle farene ved å bruke sosiale medier og teknologi, samt å oppmuntre dem til å sette begrensninger for hvor mye tid de tilbringer online. Det er også viktig å bekjempe cybermobbing ved å øke bevisstheten om problemet og ved å oppfordre unge til å støtte hverandre online.

Vi trenger å oppmuntre unge til å søke hjelp når de opplever psykiske helseproblemer relatert til sosiale medier og cybermobbing, og å støtte dem i deres reise til å bli mer selvsikre og selvsikre online.

Familieleraterte problemer

Familierelaterte problemer kan ha en alvorlig innvirkning på unges psykiske helse. De kan oppleve konflikter hjemme, for eksempel foreldre som skiller seg, vold eller misbruk, eller de kan føle seg ignorert eller oversett. Disse opplevelsene kan føre til at unge utvikler negative tankemønstre, følelser av usikkerhet og lav selvtillit.

Familierelaterte problemer kan også føre til at unge føler seg stresset og overveldet, og kan påvirke deres evne til å konsentrere seg om skolearbeid og andre viktige aktiviteter. De kan også føre til at unge isolerer seg og trekker seg tilbake fra sosiale situasjoner, noe som kan påvirke deres evne til å bygge positive relasjoner med andre.

Traumer

Traumer kan påvirke menneskers psykiske helse på dype og varige måter. Traumer kan være relatert til voldelige hendelser, overgrep, naturkatastrofer, krig og konflikter, og andre livshendelser som fører til alvorlig sjokk eller angst.

Etter å ha opplevd et trauma kan en person utvikle en rekke psykiske helseproblemer, inkludert posttraumatisk stress lidelse (PTSD), depresjon, angst og søvnproblemer. Disse lidelsene kan påvirke personens evne til å fungere normalt i hverdagen og føre til at personen føler seg isolert og alene.

Det er viktig for personer som har opplevd traumer å søke hjelp for å håndtere sine psykiske helseproblemer. Terapier som kognitiv atferdsterapi og eksponeringsbehandling kan være nyttige for å hjelpe personer med å takle deres lidelser. Medisiner, så vel som sosial støtte fra familie og venner, kan også være nyttige i behandlingsprosessen.

Manglende tilgang til psykisk helsehjelp

Dette kan føre til at mange mennesker, spesielt unge, sliter med psykiske problemer. Dette kan omfatte manglende muligheter for å få adekvat behandling for mentale helseproblemer, lange ventelister for terapi og mangel på tilgjengelige ressurser for personer som trenger hjelp.

Når mennesker ikke har tilgang til psykisk helsehjelp, kan deres mentale helse forverres over tid, og de kan utvikle alvorlige psykiske lidelser. Dette kan føre til at de blir isolerende og trekker seg tilbake fra sosiale aktiviteter og relasjoner, noe som kan føre til ytterligere psykisk stress.

Manglende tilgang til psykisk helsehjelp kan også føre til at personer ikke får den behandlingen de trenger for å håndtere traumer eller belastende livserfaringer, noe som kan føre til at deres symptomer forverres.

Det er viktig for samfunnet å sikre at alle har tilgang til kvalitetspsykisk helsehjelp når de trenger det. Dette kan omfatte å øke tilgjengeligheten til terapi og medisiner, så vel som å sikre at alle har tilgang til kostnadsfrie eller rimelige alternativer. Samfunnets ansvar inkluderer også å redusere stigmaet rundt psykiske helseproblemer og å øke bevisstheten om hvor viktig det er å søke hjelp når det er nødvendig.