Dykk ned i verdenen av unike psykiske sykdommer og tilstander

Written by: Zally L.

Published on: June 14, 2023

Hva er psykisk sykdom eller tilstand?

En psykisk sykdom eller tilstand er en forstyrrelse i den mentale helsen til en person som påvirker deres tenkning, følelser, oppførsel og/eller samspill med andre. Disse tilstandene kan være forårsaket av en kombinasjon av genetiske faktorer, biologiske faktorer, miljømessige faktorer og livshendelser.

Psykiatriske sykdommer kan variere i alvorlighetsgrad og symptomer. Noen vanlige psykiske lidelser inkluderer depresjon, angstlidelser, spiseforstyrrelser, søvnløshet, schizofreni, bipolar lidelse, posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og personlighetsforstyrrelser.

Symptomene på psykiske sykdommer kan omfatte endringer i humør, tanker og persepsjon, svekket funksjonsevne, søvnproblemer, endringer i appetitt, tap av interesse eller glede, isolasjon, problemer med konsentrasjon og beslutningstaking, og i noen tilfeller selvskadende eller farlig oppførsel.

Det er viktig å merke seg at psykiske sykdommer er reelle medisinske tilstander som kan behandles. Tidlig identifikasjon, riktig diagnose og tilgang til adekvat behandling og støtte er avgjørende for å håndtere psykiske lidelser effektivt.

De mest interessante psykiske sykdommene / tilstandene

Schizofreni:

Schizofreni er en alvorlig og kompleks psykisk lidelse som påvirker en persons oppfatning av virkeligheten, tanker, følelser og atferd. Den blir vanligvis diagnostisert i ung voksen alder, men kan forekomme hos personer i ulike aldre. Schizofreni er en relativt sjelden tilstand, og forekomsten varierer rundt om i verden.

Mennesker med schizofreni opplever ofte et bredt spekter av symptomer som kan deles inn i to hovedkategorier: positive symptomer og negative symptomer.

Positive symptomer er uvanlige opplevelser eller atferd som ikke er til stede hos friske personer. Disse inkluderer:

 1. Hallusinasjoner: Sanseopplevelser som oppleves uten en faktisk stimuli, for eksempel å høre stemmer som ikke er der, se ting som ikke eksisterer, eller føle berøring uten ytre påvirkning.
 2. Vrangforestillinger: Sterkt fastholdte tro som ikke samsvarer med virkeligheten. Dette kan omfatte vrangforestillinger om forfølgelse (følelsen av å bli overvåket eller truet), vrangforestillinger om storhet (følelsen av å ha en spesiell kraft eller betydning) eller vrangforestillinger om kontroll (følelsen av å bli kontrollert av ytre krefter).
 3. Tankeforstyrrelser: Forstyrrelser i tankeprosessen som kan føre til fragmenterte, forvirrede eller usammenhengende tanker og tale.

Negative symptomer er fravær eller svekkelse av normale funksjoner og kan inkludere:

 1. Redusert følelsesmessig uttrykk: Manglende evne til å uttrykke følelser gjennom ansiktsuttrykk, stemmeleie eller kroppsspråk.
 2. Manglende motivasjon og interesse: Tap av interesse for aktiviteter, tap av evnen til å oppleve glede eller mangel på motivasjon til å utføre daglige oppgaver.
 3. Svekket sosial fungering: Problemer med å etablere og opprettholde mellommenneskelige forhold og sosiale interaksjoner.
 4. Kognitiv svekkelse: Problemer med hukommelse, oppmerksomhet og konsentrasjon.

Årsakene til schizofreni er komplekse og inkluderer en kombinasjon av genetiske, biologiske og miljømessige faktorer. Behandlingen av schizofreni innebærer ofte en kombinasjon av medikamentell behandling (antipsykotiske medisiner) og psykososiale intervensjoner som terapi, støttegrupper og opplæring i mestring av symptomer og fungering i hverdagen.

Bipolar lidelse:

Bipolar lidelse, også kjent som manisk-depressiv lidelse, er en psykisk lidelse som påvirker en persons humør, energinivå og atferd. Det er preget av episoder med mani eller hypomani og depressive episoder. Denne tilstanden påvirker omtrent 1-3% av befolkningen.

Maniske episoder er kjennetegnet av en markert økning i humør, energi og aktivitetsnivå. Personer med bipolar lidelse kan oppleve en følelse av ekstrem oppstemthet, eufori eller irritabilitet. I løpet av denne perioden kan de oppleve økt selvtillit, reduset søvnbehov, racing tanker og en intensivering av aktiviteter som kan være risikofylte eller ha negative konsekvenser, for eksempel uansvarlig pengebruk, promiskuøs seksuell oppførsel eller rusmisbruk.

Depressive episoder er preget av en intens følelse av nedstemthet, tristhet og håpløshet. Personen kan oppleve tap av interesse eller glede for aktiviteter de vanligvis liker, søvnproblemer, tap av energi, problemer med konsentrasjon og hukommelse, endringer i appetitt og vekt, og tanker om død eller selvmord.

Mellom maniske og depressive episoder kan personen ha perioder med stabilt humør og fungering. Noen kan også oppleve hypomane episoder, som er mindre intense enn maniske episoder, men har lignende symptomer.

Bipolar lidelse kan ha betydelig innvirkning på en persons liv og mellommenneskelige relasjoner. Ubehandlet kan tilstanden føre til økt risiko for alkohol- og rusmisbruk, problemer på jobb eller skole, økonomiske vanskeligheter og selvmordstanker eller -forsøk.

Behandlingen for bipolar lidelse innebærer vanligvis en kombinasjon av medikamentell behandling, som stemningsstabiliserende medisiner, og terapi, for eksempel kognitiv atferdsterapi (CBT) eller familieterapi. Disse tilnærmingene kan bidra til å stabilisere humøret, redusere symptomene og øke funksjonsevnen og livskvaliteten til personen med bipolar lidelse.

Bipolar lidelse er en kronisk tilstand, men med riktig behandling og støtte kan personer med denne lidelsen leve et tilfredsstillende og produktivt liv. Regelmessig oppfølging med helsepersonell er viktig for å overvåke symptomene, justere behandlingsplanen ved behov og håndtere eventuelle komplikasjoner som kan oppstå.

Borderline personlighetsforstyrrelse:

Borderline personlighetsforstyrrelse (BPD) er en kompleks psykisk lidelse som påvirker måten en person tenker, føler seg selv og andre på, og hvordan de opptrer i mellommenneskelige relasjoner. BPD kjennetegnes av en rekke symptomer og trekk som kan variere fra person til person, men vanligvis er det et mønster av intens ustabilitet i humør, oppfatning av seg selv og andre, og i mellommenneskelige relasjoner.

Mennesker med BPD opplever ofte intense følelser som sinne, frykt, tristhet eller tomhet. Disse følelsene kan være ustabile og endre seg raskt, og de kan være overveldende for personen som opplever dem. Dette kan føre til at de har vanskeligheter med å regulere følelser og opprettholde stabilitet i humøret over tid.

Personer med BPD har også en tendens til å ha en ustabil selvfølelse og en usikker identitet. De kan ha problemer med å ha et klart og stabilt bilde av seg selv, og de kan føle seg tomme eller manglende i identitet. Dette kan føre til impulsive handlinger, for eksempel selvskading eller risikabel atferd, i et forsøk på å fylle tomrommet eller håndtere følelsesmessig smerte.

Mellommenneskelige relasjoner er ofte preget av intense og ustabile mønstre. Personer med BPD kan ha vanskeligheter med å opprettholde stabile og sunne relasjoner. De kan være redd for avvisning eller forlatelse, og samtidig vise en tendens til å være engstelige, sinte eller misfornøyde i relasjoner. Dette kan føre til gjentatte perioder med konflikter, forvirring og ustabilitet i relasjonene deres.

BPD kan også omfatte andre symptomer som impulsivitet, vanskeligheter med å regulere sinne, følelse av tomhet, mistenksomhet eller dissosiasjon (følelsen av å være frakoblet fra seg selv eller omgivelsene).

Mennesker med BPD kan oppleve store lidelser og vanskeligheter i livet. Imidlertid er det håp, og med riktig behandling og støtte kan personer med BPD oppnå bedring og bedre fungering. Tidlig identifikasjon, terapi (som dialektisk atferdsterapi), medikamentell behandling ved behov og støtte fra nære relasjoner spiller en viktig rolle i å hjelpe personer med BPD til å håndtere og bedre sine symptomer og fungering.

Obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD):

Obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD) er en psykisk lidelse som kjennetegnes av tilbakevendende og påtrengende tanker, bilder eller impulser (obsesjoner) som fører til intens angst og ubehag. For å lindre denne angsten, utfører personen bestemte repetetive atferder eller ritualer (kompulsjoner).

Obsesjonene i OCD kan variere, men noen vanlige temaer inkluderer frykt for kontaminasjon eller smitte, tvangstanker om symmetri eller orden, tvil og behov for forsikring, aggressive eller seksuelle tanker, og religiøse eller moralske bekymringer. Disse tankene er ofte påtrengende, uønskede og vanskelige å kontrollere.

Kompulsjonene er handlinger eller mentale ritualer som en person utfører for å redusere angsten knyttet til obsesjonene. Dette kan inkludere overdreven håndvask, gjentatt telling, ordning eller symmetrisering av gjenstander, behov for å be om forsikring eller gjennomføre bestemte tanker eller bønner igjen og igjen.

OCD kan påvirke en persons daglige liv og fungering på ulike måter. Det kan føre til betydelig stress og angst, og det tar ofte mye tid og energi å utføre kompulsjonene. Mange mennesker med OCD er klar over at deres obsesjoner og kompulsjoner er urimelige eller overdrevne, men de føler seg likevel tvunget til å handle på dem for å lindre angst.

OCD er en individuell lidelse, og symptomene kan variere betydelig fra person til person. Noen mennesker kan oppleve hovedsakelig obsesjoner uten synlige kompulsjoner, mens andre kan ha mer uttalte kompulsjoner og mindre synlige obsesjoner. OCD kan også være knyttet til andre psykiske lidelser som depresjon, angstlidelser eller ticslidelser.

Behandling for OCD inkluderer vanligvis en kombinasjon av kognitiv atferdsterapi (CBT) og medikamentell behandling, som vanligvis involverer bruk av selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) eller andre typer antidepressiva. Målet med behandlingen er å redusere symptomene og forbedre funksjonen og livskvaliteten til personen som lider av OCD.

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD):

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en psykisk lidelse som kan utvikle seg etter å ha opplevd eller vært vitne til en traumatisk hendelse. Traumatiske hendelser kan inkludere krigsopplevelser, voldtekter, alvorlige ulykker, naturkatastrofer, overfall eller andre traumatiske opplevelser.

PTSD manifesterer seg på ulike måter hos forskjellige mennesker, men det er vanlige symptomer og kjennetegn som kan inkludere:

 1. Gjenopplevelse: Personer med PTSD kan oppleve gjentatte og påtrengende minner eller mareritt om traumet. Disse gjenopplevelsene kan utløses av påminnelser eller lignende situasjoner som minner om den opprinnelige traumatiske hendelsen.
 2. Unngåelse: Individer med PTSD kan bevisst unngå steder, mennesker, aktiviteter eller situasjoner som kan minne dem om traumet. De kan også forsøke å unngå tanker, følelser eller samtaler knyttet til hendelsen.
 3. Negativ endring i tanker og humør: PTSD kan føre til negative tanker om seg selv, andre og verden generelt. En person kan føle seg distansert fra andre, ha problemer med å oppleve positive følelser, miste interessen for aktiviteter de tidligere likte, og oppleve betydelige endringer i humør og tankeprosesser.
 4. Hyperarousal: Personer med PTSD kan være konstant på vakt og hypersensitive overfor potensielle trusler. Dette kan føre til irritabilitet, søvnproblemer, konsentrasjonsvansker og overdreven reaksjon på stimuli.

PTSD kan være svært belastende og påvirke en persons daglige fungering, relasjoner og livskvalitet. Symptomene kan oppstå kort tid etter den traumatiske hendelsen eller utvikle seg over tid. Varigheten av PTSD-symptomene kan variere, og noen kan oppleve dem i flere måneder eller år etter traumet.

Behandlingen for PTSD inkluderer vanligvis en kombinasjon av terapi og medisiner. Kognitiv atferdsterapi (CBT) og eksponeringsterapi er to vanlige former for terapi som kan hjelpe personer med PTSD med å håndtere symptomene, endre negative tankemønstre og takle traumatiske minner. Medisiner som antidepressiva eller angstdempende medisiner kan også brukes i noen tilfeller.

Personer med PTSD trenger å søke profesjonell hjelp for å få riktig diagnose og tilgang til passende behandling. Med riktig støtte og behandling er det mulig å håndtere og redusere symptomene på PTSD og gjenopprette livskvaliteten.

Dissosiativ identitetsforstyrrelse (DID):

Dissosiativ identitetsforstyrrelse (DID), tidligere kjent som multippel personlighetsforstyrrelse, er en kompleks psykisk lidelse der en person opplever to eller flere distinkte identiteter eller personligheter som tar kontroll over individets oppførsel og opplevelse. Disse identitetene kan ha unike navn, egenskaper, minner, oppfatninger og måter å handle på.

Mennesker med DID opplever vanligvis perioder med hukommelsestap, som kalles dissociative amnesier, der de ikke kan huske viktige personlige opplysninger, hendelser eller deler av sin egen historie. Disse periodene med hukommelsestap kan oppstå i forbindelse med overgangen mellom forskjellige identiteter eller personligheter.

Manifestasjonen av DID kan variere fra person til person, men det er vanligvis noen felles trekk:

 1. Dissosiasjon: Dissosiasjon er en sentral egenskap ved DID. Det er en forsvarsmekanisme der individet opplever en splittelse eller separasjon i bevisstheten, minnet eller identiteten. Dissosiasjon kan føre til perioder med hukommelsestap, følelse av å være utenfor kroppen (depersoalisering), eller opplevelsen av å se på seg selv som om man er en tilskuer (derealisering).
 2. Identitetsendringer: En person med DID opplever forskjellige identiteter eller personligheter, også kjent som alterpersonligheter. Disse alterpersonlighetene kan ha ulike navn, kjønn, aldre, språk, interesser, minner og holdninger. Overgangen mellom alterpersonligheter kan være spontan eller utløst av spesifikke hendelser eller stressorer.
 3. Komorbide lidelser: Mennesker med DID har ofte samtidige psykiske lidelser, som for eksempel depresjon, angstlidelser, posttraumatisk stresslidelse (PTSD) eller selvskadende atferd. Disse lidelsene kan være relatert til tidligere traumatiske opplevelser som ofte er forbundet med utviklingen av DID.
 4. Traumatisk bakgrunn: Det antas at DID ofte er et resultat av alvorlige traumatiske opplevelser i barndommen, spesielt relatert til vedvarende fysisk, seksuell eller emosjonell mishandling. Traumet kan være så overveldende at individet utvikler DID som en måte å takle og beskytte seg selv på.

DID er en kompleks og kontroversiell lidelse. Diagnostisering og behandling av DID kan være utfordrende på grunn av mangfoldet av symptomer og den ofte langvarige og komplekse terapeutiske prosessen som er nødvendig. Behandlingen fokuserer vanligvis på å arbeide gjennom traumet, integrere de forskjellige identitetene og forbedre fungering og livskvalitet.

En kombinasjon av terapi, inkludert kognitiv atferdsterapi (CBT), traumebehandling og støttende terapi, brukes ofte i behandlingen av DID. Målet er å hjelpe individet med å forstå og håndtere traumatiske opplevelser, redusere symptomene på dissosiasjon, styrke integrasjonen av identiteter og forbedre fungering og livskvalitet.

Terapien kan innebære samarbeid med individets forskjellige identiteter for å etablere kommunikasjon og forståelse mellom dem. Dette kan bidra til å skape et tryggere indre miljø og redusere konfliktene og kaoset som ofte oppstår med DID. Gradvis integrasjon av identiteter, der de forskjellige delene av individet blir mer sammenvevd og kooperative, er også et mål for behandlingen.

Det er viktig å merke seg at diagnosen DID har vært gjenstand for kontroverser og debatter innenfor fagfellesskapet. Noen kritikere argumenterer for at lidelsen kan være resultatet av terapeutisk suggestibilitet eller iatrogen påvirkning (innflytelse fra terapeuten), mens andre mener at det er en reell og valid tilstand.

Det er også viktig å skille mellom normale former for dissosiasjon, som mange mennesker opplever i mindre grad i løpet av livet, og DID som en klinisk diagnose. DID er en sjelden lidelse, og det kreves grundig vurdering og diagnostisk evaluering av en erfaren profesjonell for å fastslå tilstedeværelsen av lidelsen.

DID er en kompleks og fascinerende psykisk tilstand som krever grundig forskning og forståelse for å kunne gi best mulig behandling og støtte til de som lider av det.

Les også: Psykisk vold i parforhold: 10 indikatorer du ikke bør ignorere