Overveldet av tankene: Hvordan overtenkning påvirker oss

Written by: Zally L.

Published on: December 30, 2023

Når noen overtenker, betyr det at de bruker mye tid og energi på å gruble, analysere og bekymre seg for ulike situasjoner eller problemer. Overtenkning kan ha både mentale og fysiske konsekvenser.

Hva skjer når noen overtenker?

Mental utmattelse

Mental utmattelse hos en som overtenker refererer til en tilstand der personen opplever en betydelig reduksjon i mental energi, konsentrasjonsevne og generell fungering som et resultat av overdreven tankevirksomhet og bekymring. Når noen konstant analyserer og gransker ulike alternativer eller bekymrer seg for ulike situasjoner, kan det tære på de mentale ressursene og føre til utmattelse.

Noen vanlige symptomer på mental utmattelse hos en som overtenker inkluderer:

 1. Konstant mental uro: Personen kan oppleve en kontinuerlig strøm av tanker og bekymringer som er vanskelig å kontrollere eller stoppe.
 2. Redusert konsentrasjon og oppmerksomhet: Overtenkning kan gjøre det vanskelig å fokusere på oppgaver eller delta i samtaler, da tankene stadig vandrer.
 3. Tap av produktivitet: Personens evne til å fullføre oppgaver kan bli svekket på grunn av manglende konsentrasjon og energi.
 4. Emosjonell sårbarhet: Overtenkning kan forsterke negative følelser som angst, frustrasjon og tristhet. Personen kan også oppleve humørsvingninger og emosjonell ustabilitet.
 5. Søvnproblemer: Overaktiv tankevirksomhet kan føre til søvnforstyrrelser, som problemer med å sovne, hyppige oppvåkninger om natten eller dårlig søvnkvalitet.

Mental utmattelse hos en som overtenker kan variere i alvorlighetsgrad fra person til person. Noen kan oppleve perioder med mild utmattelse, mens andre kan oppleve mer alvorlige symptomer som betydelig nedsatt funksjonsevne. Å søke støtte fra profesjonelle, som terapeuter eller rådgivere, kan være til hjelp for å håndtere og redusere mental utmattelse forårsaket av overtenkning.

Redusert beslutningstaking

Når noen overtenker, kan det føre til redusert beslutningstaking på grunn av flere faktorer:

 1. Frykt for å ta feil beslutning: Overtenkere har en tendens til å analysere og vurdere ulike alternativer grundig. Dette kan føre til en frykt for å ta feil beslutning, da de er opptatt av å unngå negative konsekvenser eller feilgrep. Denne frykten kan lamme dem og gjøre det vanskelig å komme frem til en endelig beslutning.
 2. Paralyserende overanalyse: Overtenkere har en tendens til å overanalysere situasjoner, og de kan bli fanget i en loop av “hva hvis” og “hva om” -scenarier. Dette kan føre til at de blir overveldet av informasjonen og ikke klarer å skille ut de mest relevante faktorene. Resultatet kan være en manglende evne til å ta en avgjørelse.
 3. Perfeksjonisme: Overtenkere kan ha en tendens til å være perfeksjonistiske og ha høye forventninger til seg selv. De kan føle seg presset til å finne den “perfekte” løsningen eller utfallet. Dette kan gjøre det vanskelig å ta beslutninger, da de alltid søker etter noe som er feilfritt og uten risiko.

For å takle redusert beslutningstaking hos noen som overtenker, kan det være nyttig å implementere følgende tiltak:

 • Sett en tidsbegrensning: Gi deg selv en viss tidsramme for å ta en beslutning. Dette kan hjelpe deg med å begrense overanalyse og tvil.
 • Fokuser på viktige faktorer: Identifiser de mest relevante faktorene og prioriter dem i beslutningsprosessen. Dette kan bidra til å forenkle valget og redusere overflødig informasjon.
 • Aksepter risiko: Ingen beslutning er helt risikofri. Aksepter at det er en grad av usikkerhet og risiko knyttet til alle valg, og prøv å vurdere dem i forhold til hverandre.
 • Praktisere beslutningsdyktighet: Ta bevisste valg og stol på din egen evne til å vurdere situasjoner. Aksepter at noen beslutninger kan føre til feil eller negative utfall, men at det er en del av læringsprosessen.
 • Søk støtte: Diskuter dine bekymringer og beslutninger med en betrodd venn, familiemedlem eller profesjonell rådgiver. Å få perspektiv utenfra kan hjelpe deg med å se ting klarere og ta bedre beslutninger.

Ved å implementere slike tiltak kan man redusere den negative innvirkningen av overtenkning og bedre beslutningsprosessen.

Økt angst og stress

Når en person overtenker, kan det føre til økt angst og stress av flere grunner:

 1. Ruminering: Overtenkning innebærer gjentatt grubling og analyse av bekymringer, problemer eller hendelser. Denne konstante rumineringen kan forsterke og opprettholde angstsymptomer. Tankene kan bli låst i en negativ spiral, og personen kan ha vanskelig for å slippe dem eller finne løsninger.
 2. Katastrofetenkning: Overdreven tankevirksomhet kan føre til en tendens til å tenke det verste og fokusere på negative muligheter eller utfall. Dette kalles katastrofetenkning, der man forestiller seg og bekymrer seg for de mest alvorlige konsekvensene av en situasjon. Denne typen tankegang kan øke angstnivået betraktelig.
 3. Usikkerhet og tvil: Overtenkning kan oppstå når man prøver å finne den “riktige” løsningen eller bekymrer seg for å ta feil beslutning. Dette kan føre til konstant tvil og bekymring for å gjøre feil, noe som resulterer i økt stress og angst.
 4. Kontrolltap: Personen som overtenker kan føle at de mister kontroll over sine egne tanker og bekymringer. Dette tapet av kontroll kan forsterke følelsen av angst og skape en følelse av hjelpeløshet.
 5. Kroppslige reaksjoner: Når en person opplever økt angst og stress som følge av overtenkning, kan det utløse fysiske reaksjoner i kroppen. Dette kan inkludere hjertebank, muskelspenninger, svette, søvnproblemer og fordøyelsesproblemer.

Det er viktig å være oppmerksom på økt angst og stress hos en person som overtenker, da det kan ha negative konsekvenser for deres generelle velvære og livskvalitet. Å søke støtte fra helsepersonell, terapeuter eller rådgivere kan være nyttig for å lære teknikker for å håndtere angst og stress, samt utvikle mer hensiktsmessige tenkemønstre.

Søvnproblemer

Søvnproblemer hos en person som overtenker kan omfatte ulike utfordringer knyttet til søvn. Overtenkning kan føre til at tankene fortsetter å kverne selv når personen prøver å sove, og dette kan gjøre det vanskelig å slappe av og sovne.

Noen vanlige søvnproblemer forbundet med overtenkning inkluderer:

 1. Søvnløshet: Personen kan oppleve vanskeligheter med å sovne, selv om de er trette. Tankene fortsetter å rase, og det kan være vanskelig å stilne sinnet nok til å sovne.
 2. Hyppige oppvåkninger: Selv om personen klarer å sovne, kan de oppleve hyppige oppvåkninger i løpet av natten. Tankene kan vekke dem opp, og de kan ha vanskelig for å falle tilbake til søvn igjen.
 3. Urolig søvn og mareritt: Overtenkning kan føre til urolig søvn og hyppige mareritt. Tankene og bekymringene kan påvirke drømmene og gjøre søvnen urolig og mindre gjenopprettende.
 4. Tidlig oppvåkning: Personen kan våkne tidlig om morgenen og ha vanskelig for å sovne igjen. Tankene kan begynne å kverne med en gang de våkner opp, og dette kan hindre dem i å få tilstrekkelig søvn.

Søvnproblemer på grunn av overtenkning kan føre til en ond sirkel, der mangel på søvn forverrer overtenkningen, og overtenkningen igjen forverrer søvnkvaliteten. Det er viktig å implementere søvnhygienepraksis, som å etablere en regelmessig søvnplan, skape en avslappende søvnmiljø, unngå koffein og elektroniske enheter før sengetid, og prøve avslapningsteknikker som pusteøvelser eller meditasjon for å hjelpe til med å roe sinnet før søvn. Hvis søvnproblemene vedvarer, kan det være lurt å oppsøke hjelp fra en helsepersonell eller søvnspesialist.

Tap av perspektiv

Når jeg snakker om “tap av perspektiv” hos noen som overtenker, refererer jeg til en tilstand der personen blir så fanget i detaljer, bekymringer og overanalysering at de mister evnen til å se situasjonen eller problemet fra et bredere perspektiv. De kan bli fokusert på små detaljer eller negative muligheter og miste helhetsforståelsen eller de større bildene.

Tap av perspektiv kan begrense ens evne til å se alternative løsninger, muligheter eller positive aspekter ved en situasjon. Personer som overtenker kan bli fanget i en slags tunnelvisjon der de kun fokuserer på negative scenarier, worst-case scenarioer eller uendelige muligheter for feil.

Dette kan være problematisk fordi det hindrer dem i å se situasjonen realistisk, og det kan også føre til overdreven bekymring, angst og unødvendig stress. Tap av perspektiv begrenser også ens evne til å ta rasjonelle beslutninger, siden de blir fanget i en syklus av overanalyse og usikkerhet.

Å gjenopprette perspektivet innebærer å kunne se situasjonen eller problemet fra ulike vinkler, vurdere forskjellige muligheter og ta hensyn til både positive og negative aspekter. Dette kan oppnås gjennom bevissthet, selvrefleksjon og ved å søke støtte eller råd fra andre for å få en mer balansert og objektiv tilnærming til problemet.

Hvorfor overtenker noen mennesker?

Det er flere grunner til at mennesker kan overtenke. Noen av de vanligste årsakene inkluderer:

 1. Bekymring og angst: Personer som opplever bekymring og angst har en tendens til å overtenke. De kan bli fanget i en syklus av negative tanker og bekymringer, og prøver å analysere hver eneste detalj for å unngå potensielle problemer eller negative utfall.
 2. Perfeksjonisme: Personer som har en tendens til å være perfeksjonistiske har ofte høye forventninger til seg selv og frykter å gjøre feil. Dette kan føre til en overveldende analyse av alle aspekter ved en situasjon eller beslutning for å sikre at alt er perfekt.
 3. Frykt for å ta feil beslutning: Noen mennesker er redd for å ta feil valg eller å angre på beslutninger de har tatt. Dette kan føre til overtenkning, der de prøver å vurdere alle mulige alternativer og konsekvenser før de tar en beslutning.
 4. Mangel på kontroll: Når folk føler at de har liten kontroll over en situasjon, kan de begynne å overtenke for å prøve å gjenopprette en følelse av kontroll. Ved å analysere ulike muligheter og scenarioer, kan de føle at de tar kontroll over situasjonen, selv om det bare er mentalt.
 5. Tidligere negative erfaringer: Tidligere negative opplevelser eller traumer kan føre til overtenkning som et forsøk på å beskytte seg selv mot gjentakelse av smertefulle situasjoner. De kan analysere og granske hver minste detalj for å unngå å gjøre samme feil igjen.

Overtenkning kan være en vanlig del av menneskelig opplevelse, men det kan også være skadelig hvis det blir kronisk og forstyrrer ens daglige liv og velvære. Å identifisere årsakene til overtenkning og lære effektive mestringsstrategier kan være nyttig for å redusere overtenkning og fremme en mer balansert tankeprosess.